Лозя | Изба Калиакра

Доброто вино започва от лозето

Засаждане на лозята

Всички лозя на фирма Агродес АА ООД са засяти по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, мярка „Преструктуриране и конверсия на винените лозя“.
Програмата за подпомагане е разработена съвместно с междупрофесионалните организации в лозаро-винарския сектор в България и с Държавен фонд „Земеделие” чрез консултации в Изпълнителна агенция по лозата и виното – официалния контролен орган на министъра на земеделието и храните и администратор на мерките за подпомагане в сектора, съгласно разпоредбите на Закона за виното и спиртните напитки (Обн., ДВ, бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 16.09.2012 г.).
Използваният лозов посадъчен материал е придружен от документ за качество на сертифициран или стандартен лозов посадъчен материал от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и фито-санитарен паспорт издаден от Национална служба за растителна защита.

Масивите са засадени през 2014, 2015 и 2017 г. Полетата са почистени от дървета, храсти и многогодишни плевели. През есента преди риголване се разхвърлят минерални и органични торове. В зависимост от запасеността на почвата с хранителни вещества и след направен химичен анализ на почвата, са внесени, съответно: 50-60 кг./дка суперфосфат, 30-40 кг./дка калиев сулфат и 2-3 тона/дка добре разложен оборски тор. Риголването е извършено на дълбочина от 0,80 м. Масивите са създадени през пролетта на съответните години:

2014 г.

2015 г.

2017 г.

Подпорната конструкция е изградена от акациеви и метални колове. Броят на лозите в дка са 550 броя и са засадени на междуредово разстояние от 2,20 м. и вътрередово на 0,80 м. На всеки ред е опънат и положен капков маркуч, чрез който се извършва напояване в критичните за сезона месеци, при липса на достатъчна влага и внасяне на необходимите хранителни вещества. Лозите са с формировка двураменен Гюйо.

Узряло червено грозде за вино

Тероар

Лозовите масиви на Изба Калиакра попадат в Черноморския или Източен винаро-лозарски район, Дунавска равнина. Гроздето се отглежда в 300 дка собствени и арендовани лозя, намиращи се на 2 км от гр. Каварна, местността „Шабленските лозя“, на международния път I-9 Каварна– Дуранкулак, свързващ България с Румъния. Теренът е равнинен, а местността съчетава уникални природни условия – комбинация от подходяща почва, релеф, климат.

Посадъчният материал е от българска фирма „Симента“ ООД гр. Нови Пазар с подложка SO4 и включва елитните бели сортове Мускат отонел, Шардоне, Совиньон Блан, Немски Ризлинг и атрактивните червени сортове Пино Ноар, Каберне Фран, Кабeрне совиньон, Мерло и Сира.

Климат

   В климатично отношение лозята попадат в район с умереноконтинентален климат, в който се чувства влиянието както на умерения климат, така също и на Черно море. Средната годишна температура е 11,8°С. Лятото е слънчево и не много горещо, омекотявано от морския бриз. Зимата е относително мека за географската ширина, валежите са относително малко като количество. През лятото и есента падат около 26% от годишните валежи, а през пролетта–около 23%. Снежна покривка се задържа за не повече от 15 до 17 дни. При все това, близостта на морето предопределя по-високата влажност на въздуха през годината.
В района преобладават северните и северозападни ветрове, като средната годишна скорост на вятъра е около 6,7 м/сек.

Почви

   В почвено отношение районът е изцяло зает от черноземни почви с техните разновидности – карбонатни, излужени и типични. Черноземните почви са с мощен хумусен хоризонт, плодородни, със слабо алкална до неутрална почвена реакция. Характеризират се с добра аерираност, водопропускливост и водозадържаща способност.

В следствие на тази съвкупност от специфични фактори можем да кажем, че районът е един от най подходящите за произвеждане на висококачествени бели и червени вина, характеризиращи се с умерени захари, добри киселини и наситени аромати.

Гроздобер

Гроздоберът започва след вземане на средна проба в продължение на няколко дни от винар технолога и агронома на фирмата, при достигане до физиологична и технологична зрялост на гроздето – на белите сортове от 19-21 % захари и при червените от 21-23 % захари. Първоначално се започва с прибиране на белите сортове Мускат Отонел, Шардоне, Совиньон блан и червения сорт Пино ноар. В края на септември началото на октомври се прибират червените сортове Мерло, Каберне Фран и Каберне Совиньон.
Гроздоберът се извършва ръчно в касетки, с цел запазване на целостта на грозда, с ангажирана работна ръка от района. Набранато количество грозде се продава на сводния пазар, както и на лицензирани винарски изби, а една малка част се транспортира за винифициране на собствената марка вино. Добивът е контролиран с цел максимално добри качества на бъдещото вино и варира в диапазона от 600-800 кг./дка.